Call

+91 9801 043 605

Our Alumnis

Batch

NAME BRANCH CONTACT NO.
Devashish Nandan Civil 9572659144
Kumar Kautilya Civil N/A
Gaurav Kumar Civil 9608592790
Mohit Tiwari Civil N/A
Pradeep Saw Chemical 9608576556
Mukesh Kumar Chemical N/A
Shiv Kumar Chemical 9798686354
Sagar Prakash Chemical 9504556559
Shashank kumar Chemical N/A
Salena Praveen Chemical 7331106489
Reema Ranjan Chemical 8986828433
Suraj Kumar Chemical N/A
Pinki Kumari Chemical N/A
Chiranjivi Kumar Chemical 7250834132
Shipra Shree Chemical 7488270430
Shurbhi Kumari Chemical N/A
Awdhesh Kumar Chemical 9661756294
Jyoti Basu Mechanical 9386359945
Vikash Mechanical 9471743055
Alok Yadav Mechanical 7870129293
Nishant Kr. Vibhuti Mechanical N/A
Chandan Kumar Electrical 7781882128
Ravi Kumar Electrical N/A
Nitesh kumar Electrical N/A
Sikandar Mining 8969456221
Avanish Mining 8235678727